Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

ตั้งเป้าหมาย

ถ้าเริ่มต้นที่คิดว่าคงยากเป็นไปไม่ได้อย่าคิดให้เปลืองสมองเลยอย่างนี้ไป นั่งงอมืองอเท้าดีกว่าเมื่อเราเชื่อว่าเป็นไปได้คิดทะลุกรอบแล้วก็ต้องตั้ง เป้าหมายเป้าหมายต้องไม่พ้นวิสัยของมนุษย์และไปถึงได้ในชีวิตของคนๆหนึ่ง ด้วยเพราะนี่คือเป้าหมายของเราเฉพาะของเราอย่าตั้งเป้าหมายที่ไปถึงไม่ได้ใน ชาตินี้ชาติหน้าก็จะเกิดมาเคว้งคว้างอยู่ดีเพราะเคยชินกับการตั้งเป้าหมาย ที่เลื่อนลอยในชาติก่อน

Download Template Joomla 3.0 free theme.